Regulamin Akademii Treningu Personalnego

I. USŁUGI CZŁONKOWSKIE

 1. Przez Akademię Treningu Personalnego rozumie się firmę Body Mind Experts Sp. z o.o., NIP 9542749294, REGON 243551401 z siedzibą oraz biurem obsługi klienta przy ul. Jagiellońskiej 13, 40-032 Katowice.
 2. Każdy Członek Akademii Treningu Personalnego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Akademii.
 3. Wstęp do Akademii odbywa się na podstawie Kart Akademii oraz aktualnie wykupionych Treningów Personalnych.
 4. Każdy Członek Akademii zobowiązany jest do wykonania przynajmniej 4 treningów personalnych w miesiącu. W innym przypadku Członkostwo oraz Karta Akademii zostają zawieszone do momentu wykonania właściwej liczby treningów personalnych.
 5. Karta Akademii jest imienna i nie może być przeniesiona na inną osobę.
 6. Akademia Treningu Personalnego Body Mind Experts upoważnia Członka Akademii do korzystania z urządzeń i wyposażenia Akademii oraz z usług świadczonych w Akademii, wyłącznie na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Członkowie Akademii są zobowiązani do okazywania swych Kart Akademii za każdym razem, kiedy wchodzą do Akademii. Akademia nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Akademii na wejście do Akademii w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W powyższym przypadku Akademia zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 30 PLN. Kaucja podlega zwrotowi w momencie okazania karty członkowskiej w czasie następnej wizyty w Akademii.
 8. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty Akademii należy niezwłocznie zgłosić na recepcji klubu lub drogą mailową na adres: biuro@bodymindexperts.pl. W przypadku utraty Karty Akademii, nowa Karta Akademii zostanie wydana za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.

II. OPŁATY

 1. Karta Akademii ważna jest tylko w okresie, w jakim jest opłacona.
 2. Członek Akademii zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Kartę Akademii przed rozpoczęciem korzystania z Akademii, oraz w każdym następnym miesiącu członkostwa.
 3. Członek Akademii zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za treningi personalne przed rozpoczęciem Treningów.
 4. Członek Akademii ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu i zwrotu kosztów niewykorzystanych treningów przed rozpoczęciem pakietu w terminie 30dni od dnia złożenia rezygnacji. Rezygnację z karty Akademii lub pakietów treningowych dokonuje się pisemnie na adres mailowy lub pocztowy firmy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 5. Reklamacje dotyczące usług prowadzonych drogą internetową rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia pisma reklamacyjnego na adres mailowy lub pocztowy firmy.
 6. Aktualny Cennik jest dostępny przy recepcji Akademii oraz na stronie bodymindexperts.pl
 7. Opłata za wyrobienie Karty Akademii jest pobierana jednorazowo. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty w celu ponownego wyrobienia karty należy wnieść opłatę w wysokości 30zł.
 8. Akademia jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Akademii na teren obiektu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Akademii realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z AKADEMII

 1. Członkowie Akademii uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Klubu, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.
 2. Członkowie Akademii nie są uprawnieni do korzystania z usług trenerów personalnych nie współpracujących z Akademią.
 3. Jeżeli klient korzysta z innego dietetyka niż z tego w Akademii Treningu Personalnego jest zobowiązany przedstawić trenerowi personalnemu plan żywieniowy celem dopasowania go z treningami.
 4. Klienci Akademii zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń trenera.
 5. Klient powinien jasno określić cel swoich ćwiczeń i słuchać rad trenera. W osiągnięciu celu klienta konieczna może okazać się konsultacja dietetyczna oraz odpowiednia suplementacja.
 6. Klientem może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 14 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. W Akademii wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.
 8. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).
 9. W przypadku zauważenia usterek klienci proszeni są o zgłoszenie tego faktu trenerowi bądź osobie w recepcji.
 10. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń trenuje na własną odpowiedzialność.
 11. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.
 12. Trener ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie.
 13. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić trenera.
 14. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 15. Klient rozgrzewa się we własnym zakresie. Na życzenie klienta istnieje możliwość przeprowadzenia rozgrzewki z trenerem personalnym w ramach czasu trwania treningu personalnego. Po treningu można (jeśli są takie zalecenia trenera) wykonać trening uzupełniający używając w tym celu przyrządów typu „cardio” (np. bieżnia).
 16. Z usług można korzystać w godzinach otwarcia Klubu (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia).Tylko i wyłącznie pod opieką trenera.
 17. Trening należy odwołać lub zmieniać jego termin przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, inaczej trening zaliczony jest jako odbyty.
 18. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu personalnym). Zalecane jest przybycie 10-15min wcześniej celem przygotowania się do treningu i rozgrzania organizmu.
 19. Jeżeli trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy klienta trening nie zostanie wydłużony o czas niepunktualności.
 20. Przed wyjściem z szatni na teren części sportowo rekreacyjnej Akademii należy sprawdzić czy szafka udostępniona członkowi Akademii została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w schowku otwartym lub nieprawidłowo zamkniętym oraz rzeczy pozostawione na zewnątrz schowka Akademia nie odpowiada.
 21. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w Akademii ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 22. Zabrania się wstępu do Akademii osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 23. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Akademii
 24. Ważne informacje odnośnie funkcjonowania Akademii wypisywane są na tablicy bądź na profilu firmy na Faceebooku.
 25. Akademia nie odpowiada za wypadki wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu bądź nie wykonywania poleceń trenera
 26. Wewnątrz Akademii obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody zarządu Body Mind Experts
 27. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach regulaminu zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez zarząd Body Mind Experts na stornie głównej serwisu internetowego wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, zaś Użytkownicy posiadający Kartę Akademii zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

………………………………………….

(data i podpis)